In deze nieuwsbrief treft u achtereenvolgens de volgende 3 onderwerpen aan:
1 -De uitnodiging voor de ALV met agenda
-De notulen van de ALV van 16 mei 2023
-De mogelijkheid tot stemmen voor Rabo Clubsupport

Het interim-bestuur van de HVM nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 19 september.


Het interim-bestuur nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op dinsdag 19 september. Zie hieronder de locatie, het aanvangstijdstip en de agenda.

Locatie: Ontmoetingskerk, Koningin Julianalaan 26, 3738 VB Maartensdijk
Aanvang: 20.00 uur


Agenda Algemene Ledenvergadering dinsdag 19 september 2023

1. Opening
2. Notulen van de ledenvergadering van 16 mei 2023`(zie hieronder)
3. Verslag ontwikkelingen vanaf medio mei 2023 tot heden
4. Bevoegdheden en te ondernemen acties bestuur a.i.
5. Voorstel tot benoemen bestuur a.i., bestaande uit:
Theo van Oijen, voorzitter
Conny Holdinga, secretaris
Ed van Zijl, penningmeester
Baldine van den Bosch, algemeen bestuurslid
Kees Dorresteijn, algemeen bestuurslid

6. Rondvraag
7. Sluiting

Na afloop van de ledenvergadering volgt er een presentatie van
Kees Dorresteijn, lid van de archiefgroep
over de werkwijze van de archiefgroep bij het verwerken van informatieverzoeken en de resultaten daarvan.
Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 mei 2023

Gehouden in de Ontmoetingskerk te Maartensdijk

Aanwezig: 18 leden

1. Opening door de voorzitter
De voorzitter, dhr. Gert-Jan Weierink, heet allen welkom, in het bijzonder de heer Sander Wassink die na de vergadering een presentatie zal geven.
Een moment van stilte wordt in acht genomen i.v.m. het overlijden van mevrouw Ineke van Bemmel, die veel voor de vereniging heeft betekend.
De aanwezigen gaan akkoord met het gebruik van een dictafoon t.b.v. het uitwerken van de notulen.

2. Mededelingen
Dhr. Anne Doedens verzoekt toe te voegen aan de agenda: functioneren bestuur. Dit zal worden be­handeld bij punt 4.

3. Notulen van de ledenvergadering van 6 april 2022
Dhr. Anne Doedens merkt op dat de notulen en bijlagen erg laat zijn toegezonden. De excuses vanuit het bestuur hiervoor worden aanvaard.
De notulen worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

4. Terugblik afgelopen periode / Huisvesting
Terugblik: Tijdens zijn terugblik schetst de voorzitter de afgelopen periode, waarin covid een belangrijke rol speelde en de functie secretaris vacant was. De activiteiten worden nu weer opgestart, een jaarplanning wordt gemaakt en kan binnenkort met de leden worden gedeeld. Er wordt verzocht weer een activiteitencommissie in te stellen die lezingen e.d. organiseert. Suggesties vanuit de leden zijn welkom.

Huisvesting: Voorzitter informeert de aanwezigen over de stand van zaken m.b.t. de huisvesting. Het oude gedeelte van het gemeentehuis gaat binnenkort in de verkoop na het vertrek van de hoofdhuur­der. De gemeente wil een bruikleen- c.q. anti-kraakovereenkomst voorleggen, waarin wordt bepaald dat bij verkoop het pand binnen 4 weken wordt verlaten. Er is op dit moment geen vervangende ruimte beschikbaar. Het bestuur is geen voorstander van verkoop: het is een rijksmonument, en zou zeer geschikt zijn voor een sociaal maatschappelijke functie in de oude gemeente. Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met raadsfracties, die ook geen voorstander lijken te zijn van verkoop.
Tijdens overleg met de gemeente over een mogelijke subsidieaanvraag t.b.v. huisvesting bleek dat men inmiddels een ruimte voor de HVM op het oog had, maar dat men dit nog niet kenbaar wilde maken.

Samenwerking: Er zijn gesprekken gevoerd met de Historische Kring d’Oude School De Bilt over het oprichten van een overkoepelende stichting, waarbij samenwerking wordt beoogd op het gebied van kennis, archiefsystemen, materialen e.d. Er wordt een werkgroepje samengesteld dat dit gaat onder­zoeken, waarvan o.a. mw. Baldine van den Bosch deel zal uitmaken. De uitkomsten zullen worden voorgelegd aan de ALV.
Dhr. Paul Meuwese van de HK De Bilt onderschrijft het voornemen tot samenwerken. Beide vereniging blijven hun eigen identiteit behouden, ook wordt het delen van de locatie vooralsnog niet nagestreefd.

Functioneren bestuur: Mw. Tonneke Wilmink is bezorgd en boos over de inactiviteit van het bestuur en het feit dat er niets van de grond komt. Er is niets gedaan met de lijst van vrijwilligers die tijdens een vorige ALV is neergelegd, en ook niets t.a.v. een eventuele samenwerking. De archief- en redactiegroe­pen functioneren wel goed, en ook de beeldbank wordt goed gevuld. Voorzitter zegt goede nota te nemen van deze cri de coeur.
Dhr. Anne Doedens uit eveneens zijn bezorgdheid na de archief- en redactiegroepen te hebben gecom­plimenteerd en noemt hierbij de inzet van Jan Maasen. Het aantal leden loopt terug. Er moet in over­leg met de leden worden getreden, en meer initiatieven richting jeugd of activiteiten worden genomen. Hij noemt ook het veel te laat toesturen van de financiële stukken aan de kascommissie als omissie van het bestuur.]
Hij trekt het functioneren van het huidige bestuur in twijfel, en dringt aan op het zoeken naar opvol­ging. Het voortbestaan van de vereniging staat op het spel.
Voorzitter zegt toe hierover na te denken en in het bestuur te bespreken.
Dhr. Anne Doedens meent dat het hoog tijd is dat er wat gaat gebeuren, op initiatief van de actieve verenigingsleden.
Namens de actieve leden neemt dhr. Theo van Oijen het woord. De redactie- en archiefgroepen zijn ondanks de coronabeperkingen toch doorgegaan met hun werkzaamheden, maar stelt vast dat daarbij geen samenwerking of interactie vanuit het bestuur is ontvangen. Hij stelt voor om met een plan voor vernieuwing te komen vanuit de archiefgroep, binnen een maand, en daarbij meteen het onderwerp samenwerking/integratie van de drie op dit terrein actieve organisaties binnen de gemeente aan de orde te stellen, t.w. HVM, HK d’Oude School en OMDB. Dhr. Jan Maasen oppert de binding met het hui­dige bestuur te bewaren door aan deze werkgroep toe te voegen dhr. Ed van Zijl en mw. Conny Holdinga.
De opdracht aan de werkgroep luidt samengevat: in goede samenhang met elkaar communiceren, en de vereniging nieuw leven in te blazen. Binnenkort zal een eerste bijeenkomst worden gepland.

5. Financieel jaarverslag 2022
De penningmeester, dhr. Ed van Zijl, licht de cijfers toe.
Er is een positief resultaat van € 1.500,00 a.g.v. minder kosten en meer inkomsten w.o. € 1.000,00 subsidie van de gemeente, die o.a. is besteed aan de poster en de ontwikkelingskosten daarvan.
Er is een laptop en een computer aangeschaft, welke in 5 jaar worden afgeschreven.
Er zijn nu ca. 250 leden, waarvan 19 instellingen die geen contributie betalen.
Er zijn minder contributies geïnd door overlijden, verhuizen of gezondheidsproblemen van leden.
De niet-betalers zullen binnenkort worden benaderd.
De facturen worden vanaf heden per e-mail verstuurd. Wanneer men niet beschikt over e-mail wordt deze in een envelop bezorgd. Het gaat om ca. 40 leden.
Op de lentemarkt in mei hebben zich vier nieuwe leden aangemeld. Van de mogelijkheid een abonne­ment cadeau te doen wordt regelmatig gebruik gemaakt.
Inmiddels is de bankrekening gewijzigd van ING naar Rabobank. Door deze verandering kan ook worden meegedaan aan de actie ‘Rabo clubsupport’, wat in 2022 tot extra inkomsten van € 280,00 heeft geleid.

6. Verslag kascommissie
De kascommissie, vertegenwoordigd door dhr. Geert Boorsma, heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden. Suggestie om weer een spaarrekening te openen wordt overgenomen.

7. Decharge bestuur
Met de goedkeuring van de financiële stukken is decharge verleend aan het bestuur voor het afgelopen verenigingsjaar.

8. Bestuurssamenstelling
Het bestuur heeft mevrouw Conny Holdinga bereid gevonden om de vacature secretaris te vervullen en stelt voor haar als bestuurslid te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten.
De vergadering gaat akkoord.

9. Begroting 2023
De begroting wordt gepresenteerd, wijkt weinig af van vorig jaar.

10. Kiezen kascommissie
Na drie jaar lid van de kascommissie is dhr. Geert Boorsma aftredend, dank voor zijn inzet.
Dhr. Anne Doedens blijft lid, nieuw lid is dhr. Theo van Oijen, reservelid is dhr. Henk Broek.

11. Stichting Behoud Jagtlust (toegevoegd agendapunt)
Dhr. Karel Besemer is aanwezig om te vertellen over de oprichting van de Stichting Behoud Jagtlust.
Aanleiding hiertoe is de mogelijke verkoop van Jagtlust. De gemeente is voornemens dit te verkopen omdat het niet voldoet aan het collegeprogramma m.b.t. doelmatigheid en energiemaatregelen. Er wordt gezocht naar een nieuwe invulling voor dit pand via een participatieproces. Jagtlust, waarbij ook het park en de bunkers horen, heeft geen monumentenstatus.
Het college verhuist naar het administratiekantoor, de trouwzaal en vergaderruimte blijven in het pand,
Een recent gesprek met de wethouder heeft geen verandering in opvatting te weeg gebracht en de gemeente is niet van zins Jagtlust op de monumentenlijst te plaatsen. Om gelden te genereren wordt het pand verkocht, net als het oude gedeelte van het gemeentehuis van Maartensdijk.
Dhr. Anne Doedens vraagt ook het gemeentehuis van Maartensdijk hierbij te betrekken en het zo be­schikbaar te houden voor de inwoners.
De aanvraag voor de status gemeentelijk monument wordt neergelegd bij het college.
Een aanvraag voor de status rijksmonument kan worden ingediend bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed; het historisch belang van Jagtlust moet hiervoor worden aangetoond maar dat lijkt geen pro­blemen op te leveren.

12. Sluiting vergadering
Met dank aan eenieder voor aanwezigheid en inbreng sluit de voorzitter de vergadering en vraagt de aandacht voor de presentatie van Sander Wassink over Eendenkooien.

Mogelijkheid tot stemmen voor Rabo Clubsupport
De Historische Vereniging Maartensdijk doet mee aan deze actie van de Rabobank! Met uw stem kunt u een deel van de pot naar onze vereniging laten komen. Uw stem is dus geld waard! De stemperiode van Rabo ClubSupport is van start en u kunt stemmen tot en met 26 september 2023. Stem nu op onze vereniging via RABO ClubSupport (https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport)
Deze actie is bestemd voor mensen met een bankrekening bij de Rabobank én die lid zijn van de Rabobank in onze regio Rijn en Heuvelrug.
Indien u nog geen lid bent: dit is gratis en voor wat het inhoudt zie:
Lid worden van de coöperatieve Rabobank - Rabobank (https://www.rabobank.nl/leden/lid-worden)
Op het moment dat u lid bent (dat gaat heel snel) kunt u vijf stemmen uitbrengen. Hiervan zijn maximaal twee stemmen uit brengen op de Historische Vereniging Maartensdijk. De overige drie stemmen kunt u dan uitbrengen op een andere stichting of vereniging in onze regio.
Maak gebruik van uw stemrecht en dien uw stemmen in!
Ons bestedingsdoel van de opbrengst uit deze actie:
De vereniging voert een verdere digitalisering en categorisering door van haar collectie. Dit bevordert de vindbaarheid van specifieke items binnen de collectie. Ook het recent ontvangen omvangrijke archief van een lokale historicus wordt daarbij gedigitaliseerd.
Over Rabo ClubSupport
Rabobank Rijn en Heuvelrug geeft als coöperatieve en maatschappelijk betrokken bank een deel van haar winst aan meer dan 200 verenigingen en stichtingen uit de regio’s De Bilt, Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist. De leden van de bank mogen hun stem uitbrengen op de clubs die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, hoe meer geld deze krijgt.

Stem nu!
Email Marketing Powered by MailPoet