De Historische Vereniging Maartensdijk heeft een interim-bestuur.

Algemene Ledenvergadering op 19 september.

Op 23 juni j.l. ontving u onverwacht het bericht dat het bestuur van onze vereniging is afgetreden. Samen met de penningmeester en de secretaris van het afgetreden bestuur heeft een groep actieve leden de conclusie getrokken dat de vereniging zich onder de huidige omstandigheden geen periode zonder bestuur kan permitteren.
Daarom is een voorlopig interim-bestuur geformeerd, dat in een brief (zie bijlage) uitleg geeft en een algemene ledenvergadering aankondigt.
De brief bevat verder een oproep om kandidaten voor een nieuw bestuur aan te melden.

St Maerten 61 is uit

Ruim voor de feestdagen krijgen onze leden weer een nieuwe editie van ons tijdschrift St Maerten. Met oude en recente geschiedenis en heel veel extra’s op de website.

Centraal in dit nummer staat de landinrichting van het Noorderpark tussen 1985 en 2013.
Recente – en nog altijd actuele – geschiedenis in een uitgebreid artikel van Frank Klok.
Zo recent dat we op de website een aparte aanvulling hebben met interviews over deze periode en zo actueel dat we alle lezers graag in staat stellen om eigen ervaringen met de landinrichting en het Noorderpark met ons te delen.
Op de website is daarvoor een speciale reactie-pagina ingericht.

Nummer 61 van St Maerten bevat in de eerste plaats een mooie hommage aan één van de oprichtsters van de Historische Vereniging Maartensdijk: Els de Bouter. Els is dit jaar overleden en wij eren haar met een artikel over haar historische archief van Groenekan. Frank Klok schreef een prachtige biografie op deze website, met tekeningen van haar eigen hand.
Verder een prachtig artikel van Kees Floor over een militaire oefening in 1881 in Blauwkapel, Groenekan en Achttienhoven. Het is een van de weinige oefeningen, waarin de verdediging van de Nieuwe Hollandse Waterlinie (ons Werelderfgoed!) werd getest.
Wouter van Dijk, collectiebeheerder van het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen, beschrijft een fascinerende archiefvondst: de chirograaf van Westbroek. De chirograaf stamt uit 1515 en in St Maerten leest u wat een chirograaf is en waarom deze uniek is …
In deel 2 over de brandweer van Achttienhoven en Westbroek beschrijven Martin Groot en Jan Maasen historische branden in Westbroek. Lees over brandstichting en boerderijbranden; en kijk op de website naar bijzondere filmopnamen van hooibranden in Westbroek.

Jaarafsluiting 2019

Beste leden,

Omdat de algemene ledenvergadering op 20 oktober j.l. door de aangescherpte coronamaatregelen geen doorgang kon vinden sturen wij u hierbij het jaarverslag van 2019, de notulen van de ledenvergadering van 24 september 2019, het financieel verslag 2019 en het verslag van de kascommissie. U vindt deze in de bijlagen. Mocht u bezwaren, opmerkingen of vragen hebben naar aanleiding van de verstrekte informatie dan verzoeken wij u dit binnen 14 dagen per brief of e-mail (secretaris@historischeverenigingmaartensdijk.nl) kenbaar te maken aan het bestuur. Als er geen bezwaren binnen komen acht het bestuur zich gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2019.
Vragen en opmerkingen zullen wij persoonlijk beantwoorden en voor zover van algemeen belang in de volgende nieuwsbrief vermelden.
Wij hopen op uw begrip en medewerking zodat wij het jaar 2019, anders dan anders, maar toch op een goede manier af kunnen sluiten.
We wensen iedereen een goede gezondheid en hopen u spoedig weer te kunnen en mogen ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Historische Vereniging Maartensdijk

Rianne van der Neut

Secretaris

Er is veel gebeurd …

Ons laatste nieuwsbericht dateert van 4 mei. Dat is meer dan vier maanden geleden. Corona en de vakanties na de versoepeling hebben geleid tot een stilstand in het activiteitenprogramma voor de leden. Ook de komende maanden zullen wij terughoudend zijn in het organiseren van samenkomsten, want veel van onze leden horen bij de risicogroep. Toch valt er positief nieuws te melden, want er is op de achtergrond heel wat gebeurd.
In de eerste plaats hebben we veel positieve reacties ontvangen op het laatste (thema)nummer van St Maerten. Bij de verkooppunten in Groenekan (van de Neut) en Bilthoven (Bilthovense Boekhandel) zijn meer dan twee keer zoveel nummers verkocht als gebruikelijk en de – uit Coronanood geboren – rechtstreekse verkoop heeft ook nog eens een tiental bestellingen opgeleverd. Zelfs het ledental toont een voorzichtige opwaartse lijn.

Foto uit de beeldbank

Daarnaast is er kort voor het uitbreken van de pandemie een archiefwerkgroep opgericht met het doel om de verzamelingen in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis te inventariseren en te ordenen en – als hoofddoel – om zoveel mogelijk foto’s, films, artikelen, voorwerpen te digitaliseren en toegankelijk te maken voor u en andere geïnteresseerden.
En daar zijn geweldige stappen in gemaakt. Er zijn bijna 1500 foto’s in een beeldbank gezet en er is een begin gemaakt met het beoordelen en beschrijven van deze foto’s.
Met trots geven wij u een kijkje in deze beeldbank aan de hand van 8 historische kaarten en 25 oude, bekende foto’s van Maartensdijk. Klik hier … voor een kennismaking, speciaal voor leden van de HVM. Klik op het knopje ‘Zoeken’ en u krijgt een overzicht van de 50 objecten die we hebben ontsloten.

Onze vereniging ontvangt met enige regelmaat historische vragen van inwoners en oud-inwoners van onze oude gemeente. Dat zijn vragen over oude huizen, scholen, familieonderzoek, oude dorpskernen zoals Steinenburg, de tweede wereldoorlog, enzovoort. Het aantal vragen lijkt in de Coronatijd behoorlijk toegenomen. De archiefgroep heeft spontaan op zich genomen om deze vragen te beantwoorden. Soms op parate kennis, maar vaak met wat zoekwerk lukte het om bijna alle vragenstellers een antwoord te geven; slechts enkelen werden doorverwezen.
De beloning kwam in de vorm van enthousiaste bedankjes van tevreden ‘klanten’,

De archiefgroep bestaat uit (in alfabetische volgorde): Ineke van Bemmel, Geert Boorsma, Kees Dorrestijn, Frank Klok, Jan Maasen, Theo van Oijen en Karien Scholten. Recent heeft Jan van der Neut toegezegd te willen helpen bij specifieke vragen over Groenekan.
Heeft u interesse in het werk van de archiefgroep? Wilt u wellicht een steentje bijdragen? Kom gerust langs op de eerste of de derde woensdagochtend van de maand. Dan werken wij met zijn allen van 10 tot 12 uur in de Raadtkamer van het oude gemeentehuis Maartensdijk. U kunt ook mailen (archief@historischeverenigingmaartensdijk.nl ) of bellen (06-22274054 Jan Maasen).

Nog maar heel kort geleden kwam er een grote verrassing. Daarover leest u meer in een volgend bericht.